22.01.2014

Dotyczy obowiązku sporządzenia informacji o zamówieniach udzielonych w 2013 roku, z wyłączeniem procedur PZP

Informujemy, że nowe Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r., „w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania”, rozszerzyło zakres informacji przekazywanych przez zamawiających w rocznym sprawozdaniu, o informacje o zamówieniach udzielonych z wyłączeniem procedur przewidzianych przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych (PZP).


W związku z powyższym, niezbędne jest sporządzenie przez wszystkie jednostki zestawień obejmujących:

  • łączną wartość zamówień udzielonych w 2013 r., bez stosowania przepisów ustawy PZP, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, uwzględniając każdą umowę zawartą w formie pisemnej lub ustnej, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy PZP, za realizację której wykonawca otrzymał wynagrodzenie większe niż 0 zł.
  • ilość oraz łączną wartość zamówień udzielonych w 2013 r. bez stosowania przepisów ustawy PZP, na podstawie art. 4 pkt 1-3, 6, 7 i 10-13 PZP, których wartość netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro tj. 56 274,40 zł. (bez względu na formę prawną zawartej umowy). 

Powyższe informacje należy zamieścić w sprawozdaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. 

Prosimy o wypełnienie załącznika i przesłanie go pocztą elektroniczną adres: slempart@agh.edu.pl do dnia 14.02.2014 r. Po jego weryfikacji i stosownych wyjaśnieniach, poprosimy złożenie go na piśmie w sekretariacie DZP (paw. C2, pok. 117).

Osoba odpowiedzialna za sprawozdanie:
mgr Sylwia Lempart, tel. 48-23.

Dokumenty do pobrania: