10.04.2018

Elektronizacja zamówień publicznych


Wykonawco,

w roku 2018 wchodzą w życie przepisy ustawy Prawo zamówień  publicznych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (rozporządzenie w sprawie e-zamówień).

Zgodnie z zapisami PZP, od 18.04.2018 r. wchodzi w życie obowiązek elektronicznego przesyłania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), zaś od 18.10.2018 r. obowiązek pełnej elektronizacji komunikacji między zamawiającym, a wykonawcą zgodnie z ustawą PZP.

Przypominamy, o konieczności uzyskania przez Wykonawców kwalifikowanego podpisu elektronicznego.