28.12.2020

Przywrócenie art. 6a ust. 1 specustawy o COVID-19


Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 29.11.2020 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2112) opublikowana została kolejna nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Nowelizacja wprowadza art. 6a ust. 1 o treści: 

”Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego”. 

Brzmienie art. 6a ust. 1 ustawy o Covid-19 jest analogiczne do brzmienia uprzednio obowiązującego art. 6 ust.1 tejże ustawy. Z uwagi na powyższe przesłanki stosowania wyłączenia zawartego w art. 6a ust. 1 ustawy o Covid-19 będą analogiczne do przesłanek stosowania wyłączenia zawartego w art. 6 ust. 1. 

Ustawa nakłada na Zamawiającego nowy obowiązek informacyjny związany 

z zamówieniem udzielanym na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy o Covid-19. Zgodnie z art. 6a ustawy o Covid-19 Zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia informacji o udzieleniu tego zamówienia. 

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 6a ust. 

2 ustawy o Covid-19 prośmy o niezwłoczne (to znaczy nie później niż 3 dni od daty zwarcia umowy/udzielenia zamówienia) przekazywanie do DZP informacji zawierającej: 

1) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną; 

2) opis przedmiotu umowy/zamówienia, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;

 3) cenę/wartość umowy zamówienia 

4) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy PZP (uzasadnienie faktyczne/protokół konieczności – zatwierdzony przez dysponenta środków),

 5) nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa. 

Informacje należy przekazywać drogą e-mailową na dzp@agh.edu.pl  

Do informacji prosimy dołączyć skan uzasadnienia faktycznego lub protokół koniczności zatwierdzony przez dysponenta środków oraz skan zawartej umowy/zlecenia.