10.01.2014

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów

W dniu 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów”, (Dz. U. poz. 1735). Rozporządzenie weszło w życie dniem 1 stycznia 2014 r.


Rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów określa kwoty wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w wysokości odpowiadającej kwotom określonym w dyrektywach 2004/18/WE, 2004/17/WE i 2009/81/WE dotyczących zamówień. Kwoty te podlegają okresowej aktualizacji co dwa lata w związku z koniecznością dostosowania ich wartości do kwot wskazanych w Porozumieniu w Sprawie Zamówień Rządowych (GPA), których jednostką rozliczeniową są Specjalne Prawa Ciągnienia, tzw. SDR.

Kwoty wskazane w rozporządzeniu zostały określone w wysokości wynikającej z rozporządzenia Komisji (UE) nr 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniającego dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz. Urz. UE L 335 z 14.12.2013, str. 17).

1. Obowiązek przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dotyczących zamówień na dostawy lub usługi dotyczyć będzie innych zamawiających (z wyjątkiem zamawiających udzielających zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), np. podmiotów prawa publicznego lub beneficjentów środków publicznych, w tym środków unijnych, jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub przekroczy 207 000 euro (aktualnie 200 000 euro). tj. 874 554,00 zł

2. W odniesieniu do zamówień na roboty budowlane kwoty wartości zamówień są takie same dla wszystkich rodzajów zamawiających i zostały podwyższone z 5 000 000 euro do 5 186 000 euro.

3. Także w odniesieniu do konkursów w rozporządzeniu uzależnia się kwoty wartości konkursów od rodzaju zamawiającego. Kwoty te wynoszą 207 000 euro. W odniesieniu do konkursów organizowanych przez zamawiających, którzy udzielają zamówień sektorowych kwota ta jest wyższa i wynosi 414 000 euro.

Dokumenty do pobrania: