09.03.2018

Zasady realizacji zamówień publicznych w ramach projektów o wart. szac. poniżej 30 000 euro


Zasady realizacji zamówień publicznych w ramach projektów o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro określają: 

„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017r.”

Wytyczne szczegółowo określiły procedury zakupów tzw. „bagatelnych”, w tym przyjęły dwa progi: 

- wydatki pomiędzy 20 000 – 50 000 PLN netto,

- wydatki powyżej 50 000 PLN netto. 

Czytaj więcej