04.01.2021

Zmiana ustawy - zamówienia poza PZP i ZDN

Szanowni Państwo, informujemy, że 7 grudnia br., Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Termin wejścia w życie wyznaczono na 1 stycznia 2021 r.


Zamówienia bagatelne 

Wskazana powyżej nowelizacja uchyla w art. 2 ust. 2 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczący zamówień bagatelnych, a tym samym zamawiający nie będzie zobowiązany do zamieszczani ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych w Biuletynie Zamówień  Publicznych. 

Zamówienia o wartości do 130 000 złotych 

Od 1 stycznia 2021 r., zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) nowej ustawy PZP „przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę130 000 złotych” . 

W przypadku udzielania zamówień, których wartość szacunkowa jest mniejsza od 130 000 złotych (określonej zgodnie z zasadami ustawy PZP) jako podstawę udzielenia zamówienia należy wskazywać art. 2 ust. 1 pkt 1) PZP.    

art. 4 pkt 8 PZP = art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP

Zamówienia z dziedziny nauki 

Zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 1) nowej ustawy PZP przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne: których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.   

art. 4d ust. 1 pkt 1 PZP = art. 11 ust. 5 pkt 1 PZP