07.02.2018

Zmiana w sposobie obsługi wpływających wniosków w sprawie sprzętu komputerowego na preferencyjnych warunkach, tj. z 0% stawką podatku VAT

Od stycznia 2018 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadziło zmianę w sposobie obsługi wpływających wniosków w sprawie sprzętu komputerowego na preferencyjnych warunkach, tj. z 0% stawką podatku VAT.


Na kompletny wniosek składa się: 

  • pismo przewodnie
  • zamówienie przesłane w 3 jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach* z których jednoznacznie wynika przedmiot zamówienia. 

__________________

* Po zatwierdzeniu wniosku spełniającego wymogi formalne, jeden egzemplarz zostaje w MNiSW a/a, zaś dwa zatwierdzone egzemplarze zamówienia są odsyłane listem poleconym na adres wnioskodawcy.

Uwaga!

Załączniki w postaci formularzy ofert, specyfikacji techniczno-cenowych, umownych warunków sprzedaży sprzętu nie są przedmiotem weryfikacji przedkładanego wniosku i nie stanowią o jego rozstrzygnięciu. Zatem jest to materiał zbędny, który nie jest wymagany przez MNiSW, a co za tym idzie z wniosków należy tę dokumentację wyłączyć.

Przypominamy, iż zamówienia mogą obejmować wyłącznie sprzęt, co do którego zgodnie z przepisami przewidziano 0% stawkę podatku VAT wyczerpujące wymogi formalne załącznika nr 8 do ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz 710, z póżn. zm.)