Plan zamówień publicznych Jednostek AGH 2020

Na podstawie informacji przekazanych przez Jednostki organizacyjne AGH, Dział Zamówień Publicznych sporządza i publikuje plan zamówień publicznych AGH. Przypominamy, iż przed dokonaniem zakupu należy każdorazowo sprawdzić plan zamówień publicznych mając na uwadze progi, tj. 30.000 euro oraz 221.000 euro. 

Dokumenty do pobrania:

Plan zamówień z dziedziny nauki 2019

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

Dokumenty do pobrania: 

Plany postępowań przetargowych 2019

Dokumenty do pobrania: 

Plan zamówień publicznych realizowanych centralnie w 2019

Plan zamówień publicznych realizowanych centralnie tj. zamówień realizowanych wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych, obejmujący dostawy, usługi, oraz usługi społeczne. 

 

Dokumenty do pobrania: