Szkolenia w projektach POWER

W związku z jednoczesnym wdrażaniem na AGH dwóch projektów POWER,  DZP informuje, iż przy składaniu wniosków o wszczęcie postępowania na szkolenia należy uwzględnić czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania tj:

1. Termin składania ofert min. 7 dni i publikacja na stronie DZP dotyczy wyłącznie szkoleń w zakresie oferowania kursów językowych kod CPV 80580000-3. 

2. W przypadku pozostałych szkoleń , w tym: 

- Usług szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego kod CPV 80570000-0

- Kursów komputerowych kod CPV 80533200-1

- Usług szkolenia w dziedzinie zarządzania kod CPV 80532000-2

- Usług szkolenia personelu (np. administracyjne) kod CPV 80511000-9

- Usług szkolenia zawodowego 80530000-8 

należy uwzględnić publikację ogłoszenia w DUUE  z min. 15 dniowym terminem składania ofert oraz dodatkowe 10 dni na ewentualne odwołanie.

Dodatkowo DZP zastrzega, iż w odniesieniu do wskazanych powyżej szkoleń  tryb postępowania ustalony będzie każdorazowo z uwzględnieniem wykazu potencjalnych wykonawców wskazanych przez Jednostkę na etapie szacowania zamówienia.