Umowy ogólnouczelniane

Informacje o zawartych umowach okresowych na dostawy i usługi, z których mogą korzystać wszystkie Jednostki uczelni.