Usługi cateringowe na terenie Uczelni, realizowane w trakcie planowanych narad i spotkań szkoleniowo – biznesowych w obszarze Centralnego Kampusu AGH KC-zp.272-133/18

Świadczenie Usług cateringowych na terenie Uczelni, realizowanych w trakcie planowanych narad i spotkań szkoleniowo – biznesowych w obszarze Centralnego Kampusu AGH tj. budynki od A-1/C-1 do B-5/B-6/B-8 - w wyniku przetargu została zawarta umowa KC-zp.272-58/17

Fundacją Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus”
ul. Reymonta 15
30-059 Kraków 

Okres obowiązywania umowy: od 13.04.2018 r. do 13.04.2019 r. lub do wyczerpania kwoty przetargowej.

Zamówienia na usługi cateringowe i towary spożywcze będą realizowane na podstawie kalkulacji cenowej.

Zamówienia i realizacja usług będzie następować częściami w okresie obowiązywania umowy. Ich wielkość określona będzie przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówienia cząstkowego (telefonicznie albo za pośrednictwem faksu) każdorazowo potwierdzonego na piśmie.

Zamawiający zgłosi Wykonawcy zapotrzebowanie na każdą usługę nie później niż 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia każdego ze spotkań.

W przypadku przedłużających się spotkań Zamawiający zastrzega możliwość złożenia zamówienia nieobjętego wcześniejszym zleceniem, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienia i dostarczenia go w ciągu 30 minut do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, odwołania zamówienia lub zmiany jego terminu najpóźniej na 24 godziny przed terminem dostarczenia.

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków, ich transportu i estetycznego podawania w dni i o godzinie wskazanej przez Zamawiającego w miejscu i sali, w której będzie odbywało się spotkanie najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem spotkania, przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu spotkania.

Usługa gastronomiczna w formie cateringu świadczona będzie na zastawie ceramicznej, z użyciem sztućców metalowych i serwetek papierowych oraz szklanych naczyń do zimnych napojów.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, estetycznego podawania tych posiłków, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.).

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków.

Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia, w szczególności zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej obsługi spotkania. W terminie 7 dni od każdorazowego wykonania usługi winien zostać sporządzony protokół jej odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Ww. protokół powinien zawierać w szczególności:

a) datę i miejsce odbioru zamówienia,
b) oświadczenie Zamawiającego o braku albo istnieniu wad w realizacji zamówienia.

Dokumentem rozliczeniowym będzie faktura, opis faktury: KC-zp.272-133/18.

Kontakt z Wykonawcą:

Pani Renata Kuźmienko
tel. (12) 617 20-24, faks: (12) 631 87-30
e-mail: biuro@krakus.net 


Osoba odpowiedzialna za realizację umowy - mgr inż. Ewa Kojder-Ogarek. Wszelkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e-mail: ekojder@agh.edu.pl lub telefonicznie 12 617 45 85.

Dokumenty do pobrania: