Usługi cateringowe na terenie Uczelni KC-zp.272-518/17 - Krakus

Uprzejmie informuję, że został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem jest świadczenie usług cateringowych na terenie Uczelni, realizowanych w trakcie planowanych narad, konferencji i spotkań szkoleniowo – biznesowych.

Postępowanie na usługi cateringowe dla jednostek AGH zostało podzielone na 2 obszary:

a) obszar II, tj. okolice ul. Miechowskiej, ul. Kawiory, kompleks D-10, D-8 - w wyniku przetargu została zawarta umowa z Fundacją Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” ul. Reymonta 15, 30-059 Kraków, nr KC-zp.272-518-1/17, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

b) obszar III, tj. pawilony D-13, D-14, Basen AGH, w wyniku przetargu została zawarta umowa z Fundacją Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” ul. Reymonta 15, 30-059 Kraków, nr KC-zp.272-518-2/17, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie przypominam, iż świadczenie usług cateringowych obejmujące obszar I, tj. Centralny Kampus AGH (od A-1/C-1 do B-5/B-6/B-8) jest realizowane na podstawie umowy nr KC-zp.272-58/17 i obowiązuje do 15.03.2018 r. lub do wyczerpania kwoty przetargowej (KOMUNIKAT NR 73/2017).

Istotne postanowienia umów dotyczących rozstrzygniętych postępowań:

Okres trwania umów KC-zp.272-518-1/17 oraz KC-zp.272-518-2/17 obowiązuje od dnia 17.10.2017 r. do 17.10.2018 r. lub do wyczerpania kwoty przetargowej.

Zamówienia na usługi cateringowe i towary spożywcze będą realizowane na podstawie kalkulacji cenowej (załącznik nr 3 i 4 do niniejszego komunikatu).

Zamówienia i realizacja usług będzie następować częściami w okresie obowiązywania umowy. Ich wielkość określona będzie przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówienia cząstkowego (telefonicznie albo za pośrednictwem faksu) każdorazowo potwierdzonego na piśmie.

Zamawiający zgłosi Wykonawcy zapotrzebowanie na każdą usługę nie później niż 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia każdego ze spotkań.

W przypadku przedłużających się spotkań Zamawiający zastrzega możliwość złożenia zamówienia nieobjętego wcześniejszym zleceniem, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zamówienia i dostarczenia go w ciągu 30 minut do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, odwołania zamówienia lub zmiany jego terminu najpóźniej na 24 godziny przed terminem dostarczenia.

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania posiłków, ich transportu i estetycznego podawania w dni i o godzinie wskazanej przez Zamawiającego w miejscu i sali, w której będzie odbywało się spotkanie najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem spotkania, przygotowania stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu spotkania.

Usługa gastronomiczna w formie cateringu świadczona będzie na zastawie ceramicznej, z użyciem sztućców metalowych i serwetek papierowych oraz szklanych naczyń do zimnych napojów.

Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia oraz zobowiązany jest do przygotowania posiłków przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, estetycznego podawania tych posiłków, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej obsługi spotkania.

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków.

W terminie 7 dni od każdorazowego wykonania usługi winien zostać sporządzony protokół jej odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Ww. protokół powinien zawierać w szczególności:

a) datę i miejsce odbioru zamówienia,

b) oświadczenie Zamawiającego o braku albo istnieniu wad w realizacji zamówienia.

Dokumentem rozliczeniowym będzie faktura, którą należy opisać z uwzględnieniem obszarów, w których została zrealizowana usługa cateringowa, tj. KC-zp.272-518-1/17 lub KC-zp.272-518-2/17.

Kontakt z Wykonawcą:

Pani Renata Kuźmienko

tel. (12) 617 20-24, faks: (12) 631 87-30

e-mail: biuro@krakus.net 

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy - mgr inż. Ewa Kojder-Ogarek. Wszelkie uwagi, sugestie dotyczące realizacji niniejszej umowy należy zgłaszać pod adresem e-mail: ekojder@agh.edu.pl lub telefonicznie 12 617 45 85.

Dokumenty do pobrania: