Wniosek o uruchomienie postępowania przetargowego

Wniosek o uruchomienie procedury przetargowej na udzielenie zamówienia publicznego stanowi podstawę dla Działu Zamówień Publicznych do przygotowania i wszczęcia postępowania, wyboru oferty najkorzystniejszej oraz przygotowania umowy zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz SIWZ. 

Dokumenty do pobrania:

Wnioski o uruchomienie postępowania przetargowego bez spełnienia poniższych wytycznych nie będą przyjmowane.

Należy złożyć 3 egzemplarze wniosku oraz jeden egzemplarz opisu przedmiotu zamówienia (podpisany przez dysponenta środków) wraz z ewentualną korektą do planu zamówień. 

W przypadku wniosku o zakup oprogramowania specjalistycznego należy złożyć 2 egzemplarze wniosku oraz jeden egzemplarz uzasadnienia zakupu oprogramowania specjalistycznego (podpisanego przez dysponenta środków wraz z informacją w jakiej formie zostanie dokonany zakup oprogramowania).

 

Kompletnie wypełniony wniosek winien zawierać:


 • określenie przedmiotu zamówienia,

 • kod CPV (kody CPV są dostępne w planie zamówień publicznych AGH na rok bieżący. W niektórych przypadkach, w planie obok przedmiotu zamówienia nie ma kodu CPV- należy wówczas podać pozycję w planie (tj. liczbę porządkową). W przypadku nie odnalezienia w planie zamówień kodu CPV odpowiadającego dostawie/usłudze, należy skierować się do wyszukiwarki kodów CPV)

 • wartość szacunkowa zamówienia netto i brutto

 • przeliczenie wartości szacunkowej netto na euro według kursu euro 4,3117

 • źródło finansowania wraz z podaniem nr konta innego niż Konto Ogólne Uczelni, nazwa projektu

 • proponowany tryb postępowania

 • podpis Wnioskodawcy, podpis i pieczątka Dysponenta Środków Finansowych oraz Kwestora AGH

 • W przypadku projektów, zatwierdzenie kosztów kwalifikowalnych w COP

 • w przypadku gdy zakup jest aparaturą, przed złożeniem wniosku należy skonsultować się z Działem Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu - pok. 101 paw. C-1

 • proponowany skład komisji przetargowej (2 osoby)

 • imię i nazwisko osoby dokonującej wartości szacunkowej zamówienia wraz z datą szacowania, jednakże nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed ogłoszeniem przetargu

 • termin realizacji zamówienia - w dniach lub miesiącach od daty udzielenia zamówienia

 • kryteria oceny ofert inne niż cena z podaniem ich wag procentowych, opisu i sposobu oceny wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej za określenie kryteriów

 • jeżeli zakup nie był przewidziany w planie zamówień na rok bieżący, który został dostarczony na początku roku do Działu Zamówień Publicznych z każdej Jednostki, należy wraz z wnioskiem złożyć uzupełnienie planu o nową pozycję lub korektę do pozycji istniejącej w planie. Korektę/uzupełnienie planu podpisaną przez dysponenta środków należy złożyć w formie tabelarycznej z podaną wartością netto w PLN oraz EURO, przedmiotem zamówienia wraz z kodem CPV

 • opis istotnych warunków zamówienia podpisany przez dysponenta środków (wnioski bez podpisanej specyfikacji nie będą przyjmowane)

 

Dokumenty do pobrania: