Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 21 stycznia 2021 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 Statutu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. (z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1.
1. Wprowadzam w życie „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stosuje się łącznie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

§2.
Nadzór nad przestrzeganiem w Uczelni postanowień niniejszego Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

§3.
Do postępowań o udzielenie zamówienia, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

§4.
Z zastrzeżeniem §3. traci moc:
Zarządzenie Nr 2/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

Archiwalne zarządzenia

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 23 stycznia 2017

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U 2016, poz. 1842), ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz § 20 ust. 3 Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 24 stycznia 2015 r., zarządzam, co następuje:

§1
1. Wprowadzam w życie "Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej" stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stosuje się łącznie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

§2
Nadzór nad przestrzeganiem w Uczelni postanowień niniejszego Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

§3
Do postępowań o udzielenie zamówienia, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

§4
Z zastrzeżeniem § 3 tracą moc:

1. Zarządzenie Nr 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania w AGH ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zarządzenie Nr 10/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji zamówień z dziedziny nauki, których wartość szacunkowa netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, a nie przekracza kwoty 207 000 euro".

3. Zarządzenie Nr 27/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro". 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin realizacji dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro

Z dniem 13 lipca 2015 roku weszło w życie znowelizowane Zarządzenie JM Rektora AGH w sprawie stosowania w AGH ustawy prawo zamówień publicznych do zamówień, których wartość szacunkowa netto nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Tracą moc:

 

1) Zarządzenia nr 1/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro”,

 

2) Zarządzenie Nr 3/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2012 Rektora AGH z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro”. 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin realizacji zamówień z dziedziny nauki, których wartość szacunkowa netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, a nie przekracza kwoty 207.000 euro

W dn. 25.04.2014 r. weszło w życie Zarządzenie JM Rektora AGH prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki w sprawie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji zamówień z dziedziny nauki, których wartość szacunkowa netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, a nie przekracza kwoty 207.000 euro” 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie w sprawie stosowania w AGH ustawy prawo zamówień publicznych

Z dniem 1 maja 2010 roku weszło w życie znowelizowane Zarządzenie JM Rektora AGH w sprawie stosowania w AGH ustawy prawo zamówień publicznych.

Wprowadzone zmiany dostosowały treść dotychczas obowiązującego zamówienia do zmian wynikających z ostatnich nowelizacji przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin realizacji dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro

Na podstawie art. 19 ust.1 oraz art. 20 ust. 3 Statutu AGH z dnia 28 września 2011 roku, z dniem 13 stycznia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rektora AGH w sprawie realizacji dostaw, usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro.

Dokumenty do pobrania: