Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej do 30.000 euro udzielane w ramach projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności

Zasady realizacji zamówień publicznych w ramach projektów o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro określają: 

„Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017r.”

Wytyczne szczegółowo określiły procedury zakupów tzw. „bagatelnych”, w tym przyjęły dwa progi: 

- wydatki pomiędzy 20 000 – 50 000 PLN netto,

- wydatki powyżej 50 000 PLN netto. 

Czytaj więcej

Usługi badawcze i rozwojowe - art. 4 pkt 3 lit. e PZP

Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 4 pkt 3 lit. e PZP: ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 0001-0562; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień", oraz jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: - korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego własnej działalności, - całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający.

Czytaj więcej