10.10.2014

Dotyczy: Zmiany ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Z dniem 19.10.2014 r. wchodzi w życie kolejna nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232).


NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY PRAWA

·         Odformalizowanie postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych.

W odniesieniu do usług niepriorytetowych o wartości szacunkowej mniejszej niż 207.000 euro zamawiający będzie mieć możliwość dokonania wyboru pomiędzy:

a)    udzieleniem zamówienia na tzw. zasadach ogólnych, czyli w jednym z trybów przewidzianych w ustawie, a

b)    udzieleniem zamówienia zgodnie z procedurą określoną przez samego zamawiającego, spełniającą minimalne wymogi wynikające z art. 5a ust 2-4.

Przy przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach ogólnych, regulowanych ustawą Pzp (wariant 1), zamawiający może korzystać z uproszczeń przewidzianych treścią ustawy, min.: nie stosować przepisów ustawy dotyczących terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy.

W przypadku wyboru wariantu 2 do obowiązków zamawiającego należy rozpoczęcie procedury poprzez publikację ogłoszenia o postępowaniu na własnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Ustawa wymaga by ogłoszenie zawierało niezbędne informacje i równocześnie wskazuje, że w katalogu niezbędnych informacji zawierają się w szczególności dane dotyczące terminu składania ofert z uwzględnieniem opisu przedmiotu i zakresu zlecenia oraz kryteria oceny ofert. Minimalne wymagania stanowią jedynie wskazówkę dla zamawiającego, który chcąc poinformować wykonawców o wszystkich istotnych aspektach dotyczących zamówienia winien dołączyć do ogłoszenia np. wzór przyszłej umowy, czy też opis wymogów stawianych ofercie i sposób ich weryfikacji.

Ustawa wprowadza obowiązek udzielenia zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny, nie reguluje natomiast w jakikolwiek sposób kwestii związanych z samą procedurą oceny ofert i wyboru wykonawcy. 

Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego kształtowania procedury uwzględniając np. negocjacje w trakcie procedury, samodzielnie określając warunki udziału w postępowaniu i dokumenty na potwierdzenie spełnienia tych warunków.

Zwieńczeniem procedury uproszczonej jest zawarcie umowy bądź unieważnienie postępowania. Po zawarciu umowy zamawiający jest zobligowany do publikacji ogłoszenia według analogicznych zasad jak przy ogłaszaniu postępowania. 

Do udzielania zamówienia na podstawie postępowania, o którym mowa w art. 5a ust. 2 – 4 ustawy Pzp odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy ustawy PZP dotyczące min.: zasad ponoszenia odpowiedzialności za przeprowadzenie postępowania i powoływanie komisji przetargowej, opisu przedmiotu zamówienia, szacowania wartości zamówienia, obowiązku sporządzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, zawieranie umów w zamówieniach publicznych, w szczególności art. 144 zawierający przesłanki dopuszczalnej w świetle przepisów ustawy zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, a także przepisy dotyczące środków odwoławczych. W postępowaniach tych odwołanie będzie przysługiwało jedynie od czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania oraz odrzucenia oferty odwołującego. 

Usługi niepriorytetowe w planie zamówień AGH, które będzie można zlecić po przeprowadzeniu procedury według wariantu nr 2: 

- usługi edukacyjne i szkoleniowe

- usługi szkolnictwa wyższego

- usługi społeczne i zdrowotne

- usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

- usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych

- usługi biur podróży

- doradztwo i usługi prawne (wyłączenie nie dotycz doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich)

- usługi audytowe ( w tym finansowy, ustawowy)

- usługi bufetowe w trakcie planowanych narad i spotkań szkoleniowo - biznesowych

- usługi podawania posiłków na terenie AGH podczas konferencji, zjazdów,   

 okolicznościowych spotkań (spotkania świąteczne, bale, itp..), wg ustalonego kalendarza

- obsługa gastronomiczna w trakcie imprez organizowanych przez AGH w miejscach zapewnionych przez oferenta

·         Możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności.

·         Ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium oceny ofert dotyczącego ceny.

Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszt eksploatacji.

Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, jeżeli zamawiający dodatkowo wykaże w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. 

·         Modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający obowiązany jest zwrócić się o udzielenie wyjaśnień i złożenie dowodów dotyczących oferty mających wpływ na wysokość ceny.