27.05.2022

Komunikat dot. ustawy "sankcyjnej"

Dział Zamówień Publicznych informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 16 kwietnia 2022 r. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą sankcyjną”, na zamawiającego nałożony został obowiązek weryfikacji wykonawców ubiegających się o zamówienie pod kątem udziału w zamówieniu czynnika rosyjskiego.


Obowiązek weryfikacji dotyczy zarówno zamówień realizowanych w trybie ustawy PZP, jak również zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy PZP, w tym zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu wyklucza się:

•   wykonawców i uczestników postępowań i konkursów figurujących na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (rozporządzenie UE 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.  oraz rozporządzenie UE 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.);

•    wykonawców i uczestników postępowań i konkursów figurujących na krajowej liście sankcyjnej, prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wobec których na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę zastosowano środki sankcyjne w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

•    wykonawców i uczestników postępowań i konkursów, których beneficjentem rzeczywistym jest osoba figurująca na jednej z ww. list sankcyjnych UE lub osoba wobec której na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę zastosowano środki sankcyjne w postaci wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ;

•    wykonawców i uczestników postępowań i konkursów, których jednostką dominującą jest podmiot figurujący na jednej z ww. list sankcyjnych UE lub wobec którego na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę zastosowano środki sankcyjne w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

 

Sposób weryfikacji wykonawców

·         Sposób weryfikacji wykonawców pod kątem figurowania na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi:

 Każdego wykonawcę składającego propozycję ofertową należy:

- sprawdzić, czy nie figuruje na listach sankcyjnych Unii Europejskiej, przyjętych wobec Rosji i Białorusi (rozporządzenie UE 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. oraz rozporządzenie UE 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32006R0765

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0269

Sam fakt zamieszczenia wykonawcy na liście decyduje o wykluczeniu wykonawcy.

·         Sposób weryfikacji wykonawców pod kątem figurowania na liście sankcyjnej prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 Każdego wykonawcę składającego propozycję ofertową należy sprawdzić na liście sankcyjnej prowadzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

Lista sankcyjna MSWiA zawiera wykaz osób fizycznych oraz wykaz podmiotów, uzasadnienie ich wpisu na listę, zastosowane wobec nich środki sankcyjne oraz datę umieszczenia na liście.  Wykluczeniu z postępowania podlegają tylko te podmioty, wobec których przewidziano środek w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (kolumna 4 „Zastosowane środki sankcyjne”).

 ·         Sposób weryfikacji wykonawców, których beneficjentem rzeczywistym jest osoba figurująca na jednej z ww. list sankcyjnych UE lub osoba wobec, której na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę sankcyjną MSWiA zastosowano środki sankcyjne w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (krajowa lista sankcyjna).

Weryfikacji wskazanej powyżej przesłanki wykluczenia należy dokonać w oparciu o dane ujawnione w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dalej CRBR).

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj


Weryfikacja w CRBR będzie dotyczyła tyko tych wykonawców, którzy podlegają obowiązkowemu wpisowi do CRBR (m.in.: wszystkie spółki prawa handlowego, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, fundacje). Wpisowi do rejestru nie podlegają osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzący działalność gospodarczą.

W CRBR należy wyszukać po nr NIP wykonawcę, a następnie sprawdzić, czy osoby fizyczne ujawnione w Rejestrze jako beneficjenci rzeczywiści sprawdzanego wykonawcy  - nie figurują na jednej z list sankcyjnych UE wskazanych powyżej, a w przypadku krajowej listy sankcyjnej, czy wobec figurującego Wykonawcy został zastosowany środek sankcyjny w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Beneficjentem rzeczywistym zawsze jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem gospodarczym zobowiązanym do wpisu do CRBR.

·         Sposób weryfikacji wykonawców, których jednostką dominującą jest podmiot figurujący na jednej z ww. list sankcyjnych UE lub podmiot wobec, którego na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę sankcyjną MSWiA zastosowano środki sankcyjne w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (krajowa lista sankcyjna).

Zamawiający nie ma dostępu do źródeł (aktualne sprawozdania finansowe) pozwalających na pełną weryfikację, jaki podmiot jest jednostką dominującą wykonawcy. W celu zachowania należytej staranności weryfikacji należy dokonać w oparciu o powszechnie dostępne dane:

- zawarte na Liście sankcyjnej MSWiA – informacje o podmiotach dominujących zawarte zostały w kolumnie trzeciej listy o nazwie: „Uzasadnienie wpisu na listę”.

- dane zawarte w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych – informacje o podmiotach dominujących ujawnione w punkcie o nazwie: „pośrednie uprawnienia”.

W przypadku pojawienia się nowych wytycznych dotyczących stosowania przepisów sankcyjnych w powyższym zakresie zostaną one niezwłocznie przekazane Jednostkom.

 

·         Sposób weryfikacji podmiotów zagranicznych.

Weryfikacja dotycząca podmiotów zagranicznych nie jest możliwa w pełnym zakresie. W celu zachowania należytej staranności weryfikacji należy dokonać w oparciu o trzy listy sankcyjne, zgodnie z wytycznymi wskazanymi powyżej. 

Obowiązek weryfikacji przesłanek wykluczenia dotyczy wszystkich zamówień, również tych, w których jedynym udokumentowaniem zakupu jest faktura, umowa cywilnoprawna (zgodnie z Zarządzeniem 3/2021 w sprawie zamówień publicznych zamówienia o wartości do 10 000 zł brutto).

Postępowania o zamówienia publiczne wszczęte i niezakończone:

Obowiązek weryfikacji wykonawców pod kątem przesłanek wykluczenia przewidzianych w art. 7 ust 1 ustawy sankcyjnej dotyczy również wszystkich postępowań wszczętych i niezakończonych, to jest takich, w których nie doszło jeszcze do zawarcia umowy. 

Link do ustawy sankcyjnej:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000835/O/D20220835.pdf