19.12.2013

Plan zamówień publicznych na rok 2014

W związku z obowiązkiem wynikającym z zarządzenia nr 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie stosowania w AGH ustawy Prawo zamówień publicznych przypominamy, iż Dysponenci środków zobowiązani są przekazać do Działu Zamówień Publicznych plany zamówień publicznych jednostek organizacyjnych/działalności na dostawy, usługi i roboty budowlane na dany rok kalendarzowy.


Plan zamówień winien uwzględniać wszystkie przewidywane tj. planowane do realizacji w roku 2014 zamówienia na dostawy, usługi, w tym również zamówienia poniżej 14 000 euro. Dodatkowo prosimy o przekazanie informacji o planowanych przez jednostki robotach remontowo- budowlanych wraz z podaniem ich szacowanej wartości (również poniżej 14 000 Euro) oraz planowanej lokalizacji. W przypadku zamówień finansowanych z projektów unijnych należy sporządzić odrębny plan zamówień dla całego projektu z podziałem na lata, w których projekt jest realizowany. 

Dział Zamówień Publicznych przygotował na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych plan zamówień publicznych, obejmujący 3 pliki – dostawy, usługi i roboty budowlane. Prosimy o nie dodawanie nowych pozycji do załączonych plików oraz o nie wpisywanie kwot w wierszach zaznaczonych kolorem żółtym.

W przypadku zamawiania dostaw (w szczególności aparatury) lub usług, które nie są wymienione w przekazanym Państwu planie zamówień należy sporządzić odrębny wykaz dostaw i usług. W wykazie należy podać nazwę planowanej do nabycia dostawy lub usługi, kod CPV oraz wartość netto. 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z utrwalającym się orzecznictwem dla ustalenia czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami należy posługiwać się takimi kryteriami jak:

  • tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi, wszystkie roboty budowlane w budynku według nomenklatury użytej w Zarządzeniu nr 23/2012 Rektora AGH bez względu na ich zakres, charakter i źródło finansowania),
  • tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie)
  • i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Uprzejmie prosimy o dostarczenie zatwierdzonych przez dysponenta środków finansowych planów zamówień publicznych w formie elektronicznej na adres e-mail dzp@agh.edu.pl  oraz w wersji papierowej w terminie nie później niż do 15 stycznia 2014 r. 

Osobą udzielającą wszelkich informacji w tej sprawie jest pan Grzegorz Górak, 617 50 16.

Dokumenty do pobrania: