Najczęściej zadawane pytania

1. Jak można kupić np. tonery, oprogramowania, wodę, skorzystać z usług kurierskich czy zakupić materiały biurowe etc. w okresie gdy nie ma jeszcze zawartej umowy w ramach przetargu ogólnouczelnianego? W jakiej firmie?

2. Zakup oprogramowania specjalistycznego, którego nie ma w kalkulacji cenowej firmy dostarczającej oprogramowanie dla wszystkich Jednostek AGH. Jak wygląda procedura zakupu?

3. Ile czasu potrzeba na przeprowadzenie procedury przetargowej? (ogłoszenie w BZP 7 dni, a ogłoszenie w TED 30 dni).

4. Jak zakupić drobny sprzęt komputerowy (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, słuchawki, klawiatury, routery, modemy, części do komputera typu karty grafiki, dyski)? 

5. Kiedy ukaże się informacja o podpisanej umowie ogólnouczelnianej na stronie internetowej DZP?

6. Umowa zawarta w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wymaga wprowadzenia zmian. Kto sporządza aneks do umowy?

7. Zwolnienie z VAT, zerowa stawka VAT. Na co przysługuje preferencyjna stawka podatku VAT? 

1. Pytanie:Jak można kupić np. tonery, oprogramowania, wodę, skorzystać z usług kurierskich czy zakupić materiały biurowe etc. w okresie gdy nie ma jeszcze zawartej umowy w ramach przetargu ogólnouczelnianego? W jakiej firmie?

Odpowiedź: Od momentu zakończenia umowy z wykonawcą wybranym w wyniku postępowania przetargowego do czasu, aż zostanie wyłoniony nowy wykonawca, zakupów można dokonywać w dowolnie wybranej firmie, również u wykonawcy, który dotychczas świadczył usługi dla AGH. W takiej sytuacji, zakup ten nie podlega procedurze przetargowej oraz konieczności zatwierdzenia go w DZP. Fakturę za dostawę/usługę należy opisać sformułowaniem: "zamówienie o wartości poniżej 130 000 złotych w związku z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, procedura przetargowa w trakcie realizacji" i rozliczyć w Dziale Finansowym- pawilon C-2, pok. 17. Faktura po opłaceniu zostanie skierowana do DZP. W takim okresie można kupować tylko i wyłączenie materiały niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Jednostki.   

 

2. Pytanie: Zakup oprogramowania specjalistycznego, którego nie ma w kalkulacji cenowej firmy dostarczającej oprogramowanie dla wszystkich Jednostek AGH. Jak wygląda procedura zakupu?

Odpowiedź: Do DZP należy złożyć wniosek będący załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 3/2021. W punkcie nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" należy wpisać pełną nazwę oprogramowania, czas trwania i ilość licencji, a także sposób ich dostarczenia.

Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie zakupu, zawierające wyjaśnienie, iż jest to oprogramowanie jest specjalistyczne oraz informację do czego będzie wykorzystywane. Wymaganym jest, by w/w uzasadnienie zostało podpisane przez dysponenta środków finansowych. W uzasadnieniu należy również wskazać nazwę firmy w jakiej planowany jest zakup oprogramowania, lub załączyć wydruk oferty.

3. Pytanie: Ile czasu potrzeba na ogłoszenie procedury przetargowej? (ogłoszenie w BZP 7 dni, a ogłoszenie w TED 30 dni).

Odpowiedź: Czas trwania ogłoszenia przetargowego reguluje PZP. Ogłoszenia o przetargach publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych – czas publikacji wynosi min. 7 dni w przypadku, gdy kwota w planie zamówień publicznych Uczelni przekracza 130 tys. złotych netto, a nie przekracza 215 000 euro.

W przypadku, gdy kwota w danej pozycji planu zamówień przekracza równowartość 215 000 euro, wówczas ogłoszenie o przetargu musi być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED). Wówczas publikacja ogłoszenia trwa min. 30 dni.

4. Pytanie: Jak zakupić drobny sprzęt komputerowy (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, słuchawki, klawiatury, routery, modemy, części do komputera typu karty grafiki, dyski)?

Odpowiedź: Osobą odpowiedzialną za przeprowadzanie procedury przetargowej na dostawę części komputerowych i urządzeń peryferyjnych jest pan Jarosław Grzech (tel. wewn. 45-05). Zapotrzebowanie należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dck@agh.edu.pl   

Przetargi ogłaszane są dwa razy* w miesiącu (informacje o zapotrzebowaniu zbierane są do połowy każdego miesiąca, wówczas przeprowadzana jest jedna procedura przetargowa, zaś na koniec miesiąca kolejna procedura).

*w lipcu, sierpniu oraz w grudniu, przetarg na DCK jest organizowany tylko raz.

Zasady zakupów określone zostały w Komunikacie Kanclerza nr 10/2010.

Dokumenty do pobrania:

>> Komunikat Kanclerza nr 10/2010

5. Pytanie: Kiedy ukaże się informacja o podpisanej umowie ogólnouczelnianej na stronie internetowej DZP?

Odpowiedź: Informacje na temat zawartej umowy w ramach przeprowadzanych postępowań przetargowych dla wszystkich Jednostek, publikowane są na stronie internetowej DZP po ukazaniu się Komunikatu Kanclerza ( https://dok.agh.edu.pl/lista.php?id=69 ). 

Archiwum Komunikatów Kanclerza AGH sięga 1996 r. Znajdą tam Państwo m.in. Komunikaty o zawartych umowach ogólnouczelnianych wraz z załącznikami tj. skanem umowy oraz kalkulacji cenowej. Zachęcamy do korzystania z archiwum

6. Pytanie: Umowa zawarta w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wymaga wprowadzenia zmian. Kto sporządza aneks do umowy?

Odpowiedź: Aneks przygotowuje Jednostka, która zawarła umowę. Jednostką opiniującą zmiany umowy jest Zespół Radców Prawnych. 

7. Pytanie: Zwolnienie z VAT, zerowa stawka VAT. Na co przysługuje preferencyjna stawka podatku VAT?

Odpowiedź: Wykaz towarów zwolnionych z VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług

1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
2. Drukarki
3. Skanery
4. Urządzenia komputerowe do pisma Braille’a
5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieci, routery, modemy).