Art.6a ust.1 specustawy COVID-19

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w dniu 29.11.2020 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2112) opublikowana została kolejna nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Nowelizacja wprowadza art. 6a ust. 1 o treści: 

”Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego”. 

Brzmienie art. 6a ust. 1 ustawy o Covid-19 jest analogiczne do brzmienia uprzednio obowiązującego art. 6 ust.1 tejże ustawy. Z uwagi na powyższe przesłanki stosowania wyłączenia zawartego w art. 6a ust. 1 ustawy o Covid-19 będą analogiczne do przesłanek stosowania wyłączenia zawartego w art. 6 ust. 1. 

Ustawa nakłada na Zamawiającego nowy obowiązek informacyjny związany 

z zamówieniem udzielanym na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy o Covid-19. Zgodnie z art. 6a ustawy o Covid-19 Zamawiający zobowiązany jest do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia informacji o udzieleniu tego zamówienia. 

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 6a ust. 

2 ustawy o Covid-19 prośmy o niezwłoczne (to znaczy nie później niż 3 dni od daty zwarcia umowy/udzielenia zamówienia) przekazywanie do DZP informacji zawierającej: 

1) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną; 

2) opis przedmiotu umowy/zamówienia, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;

 3) cenę/wartość umowy zamówienia 

4) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy PZP (uzasadnienie faktyczne/protokół konieczności – zatwierdzony przez dysponenta środków),

 5) nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa. 

Informacje należy przekazywać drogą e-mailową na dzp@agh.edu.pl 

Do informacji prosimy dołączyć skan uzasadnienia faktycznego lub protokół koniczności zatwierdzony przez dysponenta środków oraz skan zawartej umowy/zlecenia. 

Specustawa o COVID-19

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 5 września 2020 r. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych utracił moc. 

 

I.
Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o COVID-19, do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
- jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby
- lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
Powyższy przepis upoważnia zatem zamawiającego do odstąpienia od stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej jako: ustawa Pzp), jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim przewidziane.
Z treści art. 6 ustawy o COVID-19 wynika, że przepis ten:
1. ma zastosowanie tylko do zamówień na towary lub usługi,
2. niezbędne do przeciwdziałania COVID-19,
3. dotyczy sytuacji, w których:
o zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby,
lub
o jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.
Należy podkreślić, że przesłanka wymieniona w punkcie 1 i 2 musi być spełniona w każdym przypadku. Ponadto do zastosowania omawianego wyłączenia wymagane jest zaistnienie jednej z dwóch przesłanek wymienionych w punkcie 3.


II.
Decyzja o zastosowaniu wyłączenia, o którym mowa w 6 ustawy o COVID-19  powinna być każdorazowo poprzedzona dokonaniem przez zamawiającego analizy konkretnego stanu faktycznego.
W pierwszej kolejności należy ustalić, czy towar lub usługa jest niezbędna do przeciwdziałania COVID-19.
Analizując pojęcie niezbędności w celu przeciwdziałania COVID – 19, należy odwołać się do dyspozycji art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, który stanowi, że przez przeciwdziałanie COVID-19 na gruncie ustawy o COVID-19 rozumie się wszelkie czynności związane ze:
1. zwalczaniem zakażenia,
2. zapobieganiem rozprzestrzenianiu się,
3. profilaktyką,
4. zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2.
O niezbędności zamówień na towary lub usługi, o której mowa w art. 6 ustawy
o COVID-19, można zatem mówić w sytuacji, gdy towary lub usługi są niezbędne do realizacji celów wymienionych w przywołanym wyżej art. 2 ust. 2 ustawy
o COVID-19.


III.
Po stwierdzeniu, że analizowana dostawa towaru lub usługa jest niezbędna do przeciwdziałania COVID-19 konieczne jest zbadanie, czy w analizowanej sprawie zaistniała dalsza przesłanka do zastosowania wyłączenia,
o którym mowa w art. 6  ustawy o COVID-19, tj. czy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, lub czy wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Do zastosowania omawianego przepisu wymagane jest zaistnienie jednej z ww. przesłanek.
W niektórych stanach faktycznych obie przesłanki będą występowały łącznie.
Ustawa o COVID-19 nie zawiera wskazań, jak należy badać, czy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, ani jak ocenić, czy zastosowania wyłączenia wymaga ochrona zdrowia publicznego. Zamawiający dokonuje oceny możliwości wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19, po rozważeniu okoliczności stanu faktycznego konkretnej sprawy
z uwzględnieniem informacji przekazywanych przez organy właściwe
w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego itp.


IV.
W świetle powszechnie znanych okoliczności związanych z walką z chorobą wywołaną wirusem SARS-CoV-2, uznać należy, że wyłączenie, o którym mowa w art. 6 ustawy o COVID-19,  będzie w szczególności możliwe w zakresie zamówień na zakup sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, czy preparatów do dezynfekcji. Podkreślić jednak należy,
że w każdym przypadku konieczne jest ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały omówione wcześniej przesłanki zastosowania przepisu art. 6 ustawy o COVID-19.
Art. 6 ustawy o COVID-19 może znaleźć zastosowanie również do zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy sprzętu IT, czy też usługi
z zakresu IT. Potrzeby zamawiających w tym zakresie różnią się w zależności od specyfiki wykonywanej działalności. W związku z tym – jak w każdym przypadku- niezbędna jest każdorazowa analiza dokonana przez zamawiającego, polegająca na sprawdzeniu, czy planowane zamówienie na sprzęt IT lub usługę IT wypełnia przesłanki określone w ww. przepisie.
W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że obecnie, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, pracodawcy (w tym podmioty publiczne) na podstawie art. 3 ustawy o COVID-19 polecają swoim pracownikom wykonywanie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (polecenie wykonywania pracy zdalnej). W opinii Urzędu, art. 6 ustawy o COVID-19  może być zastosowany do zamówień publicznych, których przedmiotem jest wyposażenie stanowiska pracy (np. zakup laptopów, telefonów) do pracy zdalnej, czy też dostosowanie infrastruktury informatycznej zamawiającego w celu wprowadzenia
i wykonywania pracy zdalnej. Podkreślić należy, że wyłączenie to nie jest „automatyczne” - w każdym przypadku konieczne jest ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały omówione wcześniej przesłanki zastosowania przepisu art. 6 ustawy o COVID-19.
W związku z tym niezbędna jest każdorazowa analiza dokonana przez zamawiającego, polegająca na sprawdzeniu, czy planowane zamówienie na sprzęt IT, usługę IT lub wyposażenie stanowiska pracy wypełnia przesłanki określone w ww. przepisie.

Tekst źródłowy:

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/Komunikat-w-sprawie-art.-6-tzw.-ustawy-o-COVID-19